Informatie - en Spelregels

HomeZeilen voor ..VakantiezeilersInformatie - en Spelregels
HomeZeilen voor ..VakantiezeilersInformatie - en Spelregels
De gezinsvakantietochten (GVT) behoren sedert 2005 wederom tot de vaste en succesvolle activiteiten van de Toerzeilers. Aanbod en bestemmingen variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van de enthousiaste inbreng van toertochtcoördinatoren (TTC). Ter informatie komen hier onder diverse aspecten van tochten aan bod. 

 
Uitgangspunten vakantietochten  Tenzij anders vermeld zijn de vakantietochten vooral vaartochten met andere gezinnen. Kinderen ervaren dit soort vakantietochten als geweldig, vooral dankzij het optrekken met leeftijdgenoten. Ook ouders/schippers krijgen dankzij de kinderen, het uitwisselen van ervaringen en het bereiken van telkens nieuwe bestemmingen een toenemende band welke ook na de vakantietocht geregeld blijft bestaan.  - GVT zijn gezinszeilvakanties van de Toerzeilers.  Bij inschrijving krijgen gezinnen de voorkeur. Open plaatsen kunnen natuurlijk ingevuld worden door kinderloze schepen. Enkele tochten zijn niet specifiek voor gezinnen; dit wordt dan apart in de tochtbeschrijving vermeld.
 
 • Voor de geplande gezinstochten geldt dat “Vrijheid Blijheid” niet geheel “Vrijblijvend.” is. De insteek is dat de gezinsbemanningen van een flottielje gedurende de geplande vakantieweken gezamenlijk opvaren. Kinderen willen ook graag bij elkaar blijven wanneer dit eenmaal is afgesproken.  
 • Elke gezinstocht heeft een vertrek en meestal het zelfde eindpunt. Gebleken is dat een gezamenlijk vertrek de groepsvorming zeer ten goede komt. 
 • Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst van de GVT kan men deels al kennismaken met mogelijke medezeilers. Tijdens 1-2 gezamenlijke bijeenkomsten voor vertrek leert men elkaar beter kennen en worden de details van de tocht nader uitgewerkt (zie onder afspraken).   
 • Het is fijn om de eindbestemming te bereiken, maar dit is geen doel op zich: immers de vakantietocht is het doel! Een goede regel is om binnen 1/3  van de tochtduur de eindbestemming bereikt te hebben en anders hiervan af te zien. 
 • De duur van de tocht in weken en de bestemming bepaalt het specifieke karakter van de tocht. 
 • Elke deelnemende (co-)schipper heeft kennis en ervaring in de vaartechnische -,  nautische - en navigatie aspecten van het zeilen.
 • Afhankelijk van eigen ervaring en vaardigheden maakt men een keuze aan welke GZT men deelneemt. Zo kiest men zonder zee-ervaring niet voor een tocht naar de Kanaaleilanden, wel eventueel voor een tocht langs de Belgische kust of naar Dover.  
 • Jachten die deelnemen aan dit  Toerzeilers  evenement worden door de Toerzeilers niet op hun uitrusting, staat van onderhoud, e.d. gecontroleerd.  Schipper en coschipper zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor opvarenden en schip.

 
 
 

Afspraken algemeen

 
In het voorseizoen zullen de inschrijvers aan de verschillende tochten worden uitgenodigd voor voorbereidingsbijeenkomst, dit is een “must”. - Tijdens deze voorbereiding(s) avond(en) worden verder nadere afspraken gemaakt door de TTC samen met de deelnemers betreffende: Het aanbrengen van de schepen. Een haven is vertrek en aankomstpunt. Bij vertrek uit bijv. Lauwersoog zullen schepen in de dagen / of weekenden tevoren dit vertrekpunt moeten bereiken. Veelal kan in groepjes daar naar toe worden gevaren. Tijdens de voorbesprekingen worden nadere afspraken hierover gemaakt. 
 
 • Het routeschema van de GVT. De te varen trajecten worden zodanig vastgesteld dat het in principe dagdeelroutes zijn. Daardoor is er voldoende tijd is om ook “aan de wal” activiteiten te ondernemen. Bij tochten met verdere bestemming is bij gunstige wind een nacht door zeilen soms wel wenselijk; deze mogelijkheid wordt vooraf duidelijk met elkaar besproken. 

 • Palavers. Tijdens de tocht zijn palavers een belangrijk moment om beslissingen voor de volgende dag te nemen. Afhankelijk van windverwachting, scheepslengte, ervaring bemanning, windrichting, hoger of juist lager wal wordt in het gezamenlijke palaver (tenminste met schippers) voor vertrek besloten of men vertrekt en naar welke tussenbestemming. Naast weersverwachting komt getij en nautische info over de route en aanloop van de volgende bestemming aan de orde. Wie welke taken krijgt of graag wil doen kan te voren worden afgesproken. Hierbij behoren ook afspraken over het onderhouden van marifooncontact (zie ook communicatie) 
   
 • Windkracht.  Afhankelijk van de actuele wind, de 24-uurs windverwachting, vaarrichting, vaarafstand, ervaring in de groep en scheepsgrootte valt het besluit om wel of niet uit te varen. Uitgangspunt is dat bij Bft. 6 niet wordt uitgevaren. Immers het is wel een gezinsvakantietocht en een voorspelling Bft 6 kan ook Bft 7 worden. Tegenwoordig zijn vele weerberichten verkrijgbaar, veelal is het meest lokale weerstation (bijv. Belgische Meteo langs Belgische kust) het meest toegesneden op de lokale situatie.  
   
 • Uitrusting schip - Schepen  die buitengaats gaan dienen voor de  vaargebieden te zijn toegerust, verwacht wordt dat ook de bemanning enige ervaring heeft met zeiltrajecten op ruim water en daarvoor zijn uitgerust! Iedere schipper moet in staat zijn om zelfstandig de tocht te varen of vanuit elke haven zelfstandig terug te keren. Dit betekent deelname alleen met een zeewaardig schip met betrouwbare onderhouden motor. 
   
 • De zeewaardigheid is afhankelijk van bemanning, schip en uitrusting en afspraken aan boord.  EHBO-doos, brandblusmiddelen, vuurpijlen, veiligheidsbanden, life-lines, zwemvesten, Joon, Marifoon met DSC, reddingsvlot, reserve marifoon / GPS behoren hier toe en dienen bij  varen buitengaats aanwezig te zijn. Zeer informatief is het boekje “Red jezelf”  Veilig  zeilen op groot water. Te bestellen bij KNRM en NVvK Postbus 434 1970 AK IJmuiden.  
   
 • Voorts is er veel aan standaarduitrusting op een schip nodig om veilig te kunnen zeilen. Denk aan schijnwerper, misthoorn, ankerbal, zwarte kegel, puts, lenspomp etc. Een overzicht, inclusief adviezen wat aan boord standaard, voor ruim binnenwater, kustwater of open zee zou moeten zijn kunt u vinden op de website van de Toerzeilers ( kenniscentrum  zeemanschap en navigatie  veiligheidsuitrusting zeiljachten). Zoals u weet is veiligheid een hot-issue binnen de Toerzeilers. Voor de laatste ontwikkelingen zie website en Toerzeilen voor de laatste ontwikkelingen. 
   
 • T.b.v. de zichtbaarheid van de jachten is een radarreflector verplicht voor o.a. het Noordzeekanaal en voor alle overige vaargebieden zeer gewenst. Over de zichtbaarheid van passieve en actieve radarreflectoren is de afgelopen 2 jaar veel informatie gekomen. 
   
 • Voorts is een correct werkende marifoon en marifooncertificaat voor het betreffende vaargebied noodzaak. Zo is op zee zeemarifoon en Maricom-B certificaat verplicht.  
   
 • Aanvullende afspraken ten aanzien van de scheepsuitrusting is mede afhankelijk van het type tocht. Bij bestemming Engelse Oostkust en Kanaaleilanden is een bijboot en sterk ankergerei noodzakelijk. Bij nachttochten is veiligheid aan boord extra belangrijk (licht op Joon, licht op zwemvest, veiligheidsbanden, etc.). Denk ook extra lange langvasten bij grote tijverschillen.  
   
 • Reservemateriaal minimaal aanwezig: alle motorfilters, impellor, passende nieuwe Vsnaar, motorolie, extra boordlichtlampjes en zekeringen. Voorts gereedschap en materiaal om eenvoudige reparaties zelf te kunnen uitvoeren. 
   
 • Voor het verkrijgen van juiste weersinformatie via radio, navtex, internet, marifoon is ieder verantwoordelijk. Het benoemen van een “ weerdeskundige” in de groep is extra handig.  
   
 • Communicatie en vlagvoering - Elke deelnemer voert in ieder geval de verenigingswimpel ter herkenning in top dan wel in het bakboordwant. De Toerzeilers wimpel heeft voorrang boven elke andere wimpel van welke organisatie dan ook.  
   
 • Denk aan aanschaf van gastlandvlaggen (aan SBwant) 
   
 • Uitgeluisterd en opgeroepen wordt op kanaal 16 waarna direct wordt overgaan naar een “sociaal kanaal” (veelal kanaal 77).  De onderlinge huis- tuin en keuken contacten kunnen, varend langs de kust, ook zeer goed via de mobiele telefoon worden afgewikkeld. Afspraken om de hoeveel uur en wie het voortouw neemt worden met elkaar gemaakt.  
   
 • De toertochtcoördinator kan een grote Toerzeilers vlag voeren. 

 
Inschrijven en informatie gezinsvakantietochten - Belangstellenden kunnen zich aanmelden (hoewel op de website inschrijven kan staan!) via de website van de Toerzeilers vanaf de dag na de introductievakantietochten middag (zie evenementenkalender). Onderdeel van de aanmeldprocedure zijn verschillende wegingsfactoren, zoals samenstelling van de groep, ervaringsprofiel, scheepslengte, enz. Gesprekken met de TTC zijn een essentieel onderdeel hiervan. U bent dus pas ingeschreven na het fiat van uw TTC en het daarna  overmaken van het betreffende inschrijfgeld op bankrekening nr. NL85RABO 0135396654  t.n.v.  Ned. Ver. Van Toerzeilers, onder vermelding van welke vakantietocht, lidnummer en naam
 
 • De kosten voor deelname aan de vakantietochten zijn vastgesteld op: ≤ 7 dagen €20,   8-14 dagen €40,  >15 dagen €60  . Enkele korte aanbrengtochten en door een regio - georganiseerde  tochten kunnen hiervan afwijken. 

 • Indien nadere informatie gewenst is kan de commissie vakantietochten bereikt worden via het contact formulier. U vindt dit op de site onder CONTACT. Ook kan de commissie telefonisch benaderd worden (zie boordboek voor tel.nr.)
   

  Papierwerk en douane 

   
 • Er is soms onduidelijkheid over Vaarbewijs / TKN  annex ICC (International Certificate of Competence)en ICP (Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen). Samengevat : het ICC is het internationaal vaarbewijs en heeft betrekking op de schipper. Het ICP heeft betrekking op het schip. Zie evt. ook www.anwb.nl. Voorts dient een BTWverklaring aanwezig te zijn.   
 • Schipper en bemanning moeten altijd beschikken over paspoort en of een ander identiteitsbewijs.   
 • Denk  ook aan verzekeringsbewijzen. Controleer of het jacht voor een wat verder vaargebied verzekerd is.  
 • Laat in ieder geval softdrugs thuis en betaal bekeuringen voor u vertrekt. Douane en / of de Marechaussee kunnen daarop controleren!   
 • Voor het aan boord hebben van huisdieren gelden Europese regels met hondenpaspoort en juiste inentingen.
 • Bemanningslijst is verplicht aan boord. Deze is te downloaden op de Toerzeilers website ( kenniscentrum  documenten) 
 • Nieuwe of gecorrigeerde papieren kaarten van uw vaargebied (incl. uitwijkgebieden) dienen aan boord te zijn. Immers deze zijn boordnet onafhankelijk i.t.t. een GPSplotter/PC. 
 • Het bijhouden van een logboek behoort tot goed zeemanschap en is ook van juridische waarde. Op een bijgehouden logboek kan door de autoriteiten, zeker bij calamiteiten of ongelukken, worden gecontroleerd.  
 • Kaarten, Almanakken en Pilots en parate boordgegevens - Recente kaarten (zie ook hier boven) zijn ook noodzakelijk om uw tocht thuis voor te bereiden. Dit geldt ook voor Pilots en Almanakken. Specifieke informatie komt tijdens de voorbesprekingen ruim aan de orde.  
 • Let  bij het programmeren van de GPS of de chartdatum van uw nieuwe kaarten  overeenkomt met de horizontale data in de GPS (doorgaans WGS 84). 
 • Stroomatlassen en getijden. Voor onze kustwateren is dit de HP33. Het boordboek van de Toerzeilers geeft getijden voor Dover en afgeleide havens. In Almanakken als de Reeds en Cruising Almanac vindt u natuurlijk ook alle informatie. 
 • Kunt U gemakkelijk scheeps- en betonningslichten, dagtekens en mistseinen herkennen en weet U waar dit snel op te zoeken?  
 • Heeft uw de noodprocedure DSC/marifooncontact bij de hand en weet u de marifoon dan te bedienen? Wat is uw marifoonroepnaam en kunt u uw scheepsnaam nautisch spellen?

 
Tenslotte, laat u zich door het bovenstaande niet afschrikken, maar bereidt u voor! Wij wensen u en uw bemanning een geweldige vakantietocht toe!
 
Commissie vakantietochten Toerzeilers 
 
Opmaak document jan. 2010. 1e Revisie december 2010. 2e  Revisie okt 2011. 3e Revisie nov 2013  Commissie Vakantietochten