Disclaimer


HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie 2018

Nederlandse Vereniging van Toerzeilers

 

LIDMAATSCHAP

Art. 1 Wie lid wenst te worden, meldt dit aan het Bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van het kandidaat-lid en maakt na toelating de naam van het lid bekend aan de overige leden door middel van de verenigingswebsite en/of mededeling in het verenigingsblad.
Art. 2 Van toelating of afwijzing wordt het betrokken kandidaat-lid schriftelijk kennisgegeven.
Art. 3 Een kandidaat-lid dat niet is toegelaten, kan binnen tijdsverloop van één jaar na de datum van afwijzing niet, na hernieuwde aanmelding, alsnog als lid worden toegelaten.
Art. 4 Met behoud van het in de statuten bepaalde kan het Bestuur het lidmaatschap namens de vereniging tevens opzeggen wanneer een lid naar het oordeel van het Bestuur:
a)   Hetzij commerciële of andere activiteiten met winstoogmerk binnen de vereniging ontplooit; 
b)   Hetzij schade toebrengt aan de vereniging op welke wijze dan ook, of haar benadeelt of in diskrediet dreigt te brengen;
c)   Hetzij in het algemeen handelingen verricht, welke strijdig zijn met de belangen van de vereniging

 

LEDEN

Art. 5 Leden hebben, buiten hun rechten als vermeld in de statuten het recht:
a)   Aan oefeningen, cursussen en evenementen door de vereniging te organiseren deel te nemen onder de voorwaarden, te stellen door of vanwege het Bestuur;
b)   Schriftelijk voorstellen in te dienen bij het Bestuur;
c)   Schriftelijk vragen te stellen aan het Bestuur;
d)   Op hun jacht de verenigingswimpel te voeren.
Art. 6 Gezinsleden hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, doch zij hebben geen stemrecht.

 

GELDMIDDELEN

Art. 7 De contributie en eventuele entreegelden voor de leden alsmede de minimum donatie voor donateurs, worden ieder jaar op de Algemene Vergadering voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld.
Art. 8 Indien iemand vóór 1 augustus toetreedt als lid, is de volle jaarcontributie verschuldigd. Zij die ná 31 juli als lid toetreden, zijn voor dat verenigingsjaar slechts de helft van de jaarcontributie verschuldigd.
Art. 9 Contributies en donaties dienen voor het lopende verenigingsjaar telkens uiterlijk 2 maanden na ingang van dat jaar te worden voldaan. Alle kosten, verbonden aan inning, na die datum zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

 

BESTUUR

Art. 10 Het Bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, alsmede uit tenminste twee leden die elk belast worden met de coördinatie van bepaalde verenigingsactiviteiten, resp. ter beschikking zijn voor bijzondere aangelegenheden. Tenzij het Bestuur een ander lid uit haar midden hiertoe aanwijst treedt de Secretaris op als Vicevoorzitter.
Art. 11 Leden van het Bestuur kunnen meerdere functies tegelijkertijd vervullen.
Art. 12 De verkiezing tot bestuurslid geschiedt in de Algemene Vergadering op de in art. 7 der statuten aangegeven wijze. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op, rekening houdend met de statuten. Bestuursleden zijn éénmalig herkiesbaar. Aftredende bestuursleden blijven in functie totdat in de voortzetting van hun werkzaamheden is voorzien.
Art. 13 Indien tussentijds een vacature ontstaat in het Bestuur, wordt daarin op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd.
Art. 14 Aspirant bestuursleden kunnen op elk moment van het verenigingsjaar toetreden. Zij nemen deel aan vergaderingen van het Bestuur, maar hebben geen stemrecht. Aspirant bestuursleden mogen de vereniging extern niet in rechten en plichten vertegenwoordigen. Wel mogen zij het bestuur in werkgroepen en commissies vertegenwoordigen, en taken uit de vergaderingen van het Bestuur uitvoeren.
Art. 15 Het Bestuur is belast met de uitlegging van het huishoudelijk reglement. Het is bevoegd dispensatie te verlenen van de reglementsbepalingen, behalve in die gevallen, waarin de beslissing is gelaten aan de Algemene Vergadering en/of dispensatie strijdig is met het in de statuten bepaalde.
Art. 16 De voorzitter van de Algemene en Bestuursvergaderingen zorgt dat de op de agenda vermelde punten ter tafel worden gebracht en de vergadering verloopt overeenkomstig hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd.
Art. 17 De Voorzitter heeft het recht anderen dan de leden van het Bestuur tot een vergadering van dat bestuur toe te laten, mits zulks in de oproeping van die vergadering is vermeld. Het Bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar.
Art. 18 Een bestuurslid dat:
a)   Zijn functie niet meer naar behoren vervult of,
b)  

Zich bij herhaling schuldig heeft gemaakt aan handelingen of nalatigheden, die in ernstige mate afbreuk kunnen doen aan het aanzien van de vereniging of aan de verwezenlijking van haar doelstellingen,

 

Kan bij besluit van het Bestuur als bestuurslid worden geschorst. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt een voorstel tot ontslag van het betreffende bestuurslid uit zijn functie, aan de goedkeuring der leden onderworpen. Wordt een dergelijk voorstel aangenomen, dan is het bestuurslid definitief uit zijn functie ontslagen. 

Art. 19

Het Bestuur is bevoegd in elk onvoorzien of spoedeisend geval de nodige maatregelen te nemen en legt van haar handelingen verantwoording af overeenkomstig de statuten.

 

COMMISSIES

Art. 20 Het Bestuur kan zich bij uitoefening van haar taak doen bijstaan door een of meer uit de leden gevormde commissies.
Art. 21 Het Bestuur is bevoegd commissies in te stellen. Deze zijn rekening en verantwoording schuldig aan het Bestuur. Iedere commissie wordt ingesteld middels een instellingsbrief waarin de taak en doelstelling van de commissie staan vermeld alsmede de financiële mandatering van de commissie en/of haar leden.
Art. 22 Een commissie bestaat uit een Commissievoorzitter en tenminste twee leden. Het aantal leden van een commissie kan naar wens en behoefte worden uitgebreid. In bepaalde gevallen ter beoordeling van het Bestuur is het mogelijk, dat een Commissievoorzitter opereert als eenling. De commissieleden kiezen uit hun midden een Secretaris, die de verslaglegging dient te verzorgen. Een commissielid wordt benoemd door het Bestuur voor een periode van vier jaar of zoveel korter als gezien de taak van de commissie noodzakelijk is.
Art. 23 Alle activiteiten van een commissie die:
a)   Van invloed zijn op het gezicht van de vereniging naar buiten toe, of
b}   Waardoor financiële of andere verplichtingen voor de vereniging ontstaan die een vooraf opgegeven waarde overschrijden, of
c)   Waaraan voor de vereniging andere consequenties zijn verbonden, moeten vooraf door het Bestuur zijn gefiatteerd.
Art. 24 Een commissie komt tenminste driemaal per jaar bijeen. De rapportage aan het Bestuur dient te geschieden bij voorkeur door middel van korte nota’s of vergaderverslagen welke aan een daartoe door het Bestuur aangewezen bestuurslid worden toegezonden. Deze zal de nota’s vervolgens aan het Bestuur voorleggen.
Art. 25 Het Bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de commissies voor zover in de instellingsbrief aangegeven.

 

VERGADERINGEN

Art. 26 In elke Algemene Vergadering worden onder meer, met inachtneming van het in art. 15 der statuten gestelde, de volgende punten aan de orde:
a)   De notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b)   Eventuele mededelingen en voorstellen van het Bestuur;
c)   De Rondvraag
Art. 27 De Voorzitter kan in overleg met zijn bestuursleden de vergadering schorsen. Hij kan een lid in de vergadering tot de orde roepen. Wanneer een dusdanig lid driemaal tot de orde is geroepen, kan de Voorzitter hem het woord ontnemen en de Algemene Vergadering voorstellen, bedoeld lid niet meer het woord te verlenen.

 

CONTROLECOMMISSIE

Art. 28 Ieder jaar wordt op de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur door en uit de leden, een Controlecommissie benoemd, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid.
Art. 29 Elk lid van de Controlecommissie is na aftreden terstond eenmalig herkiesbaar. Zo mogelijk zal één lid van de Commissie worden herkozen.
Art. 30 De Controlecommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.

 

VERZEKERING

Art. 31 Deelname aan een NVvT evenement staat alleen open voor schepen welke deugdelijk verzekerd zijn. De verzekering dient tenminste dekking te bieden tegen wettelijke aansprakelijkheid. Door het simpele feit van deelname verklaren deelnemers aan deze eis te voldoen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 32 Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de NVvT vrijwaren de NVvT en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een NVvT activiteit.
Art. 33 De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De organiserende commissie noch de tochtcoördinator(en) noch de vereniging is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de activiteit(en) zou kunnen ontstaan.
De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar c.q. de schipper. Deze dient zorg te dragen dat het jacht in goede conditie en zeewaardig is, voldoende verzekerd en bemand is met een voldoende ervaren bemanning, die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De eigenaar c.q. schipper dient er tevens voor te zorgen, dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn en de bemanning is geïnstrueerd waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.
Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten, die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, voor de route-keuze en voor de weer-informatie.

 

ANNULERING VAN DEELNAME AAN EEN EVENEMENT

Art. 34 Wanneer een deelnemer onverhoopt moet afzeggen voor een evenement waarvoor hij zich heeft opgegeven, dan gelden de volgende regels.

 

Annulering, door de deelnemer, van deelname aan een evenement

a) Onder een evenement wordt elke activiteit verstaan die door De Toerzeilers is/wordt georganiseerd, ongeacht duur, kosten, tijdstip enzovoort.
b) Wanneer de deelnemer wenst te annuleren voor een kosteloos evenement dan wordt van hem verwacht dat hij zo snel mogelijk de organiserende commissie informeert, hetzij per mail, hetzij per telefoon. Dan kunnen misschien anderen meedoen, die bijv. op een wachtlijst staan.
c) Wanneer de deelnemer wenst te annuleren voor een evenement waar kosten aan zijn verbonden, dan dient annulering altijd per email te gebeuren, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door de commissie, die de annulering per ommegaande email zal bevestigen.
d) Bij tijdige opzegging zal het volledige bedrag worden gerestitueerd, behoudens eventuele al gemaakte kosten, want op het moment van annulering kunnen door de commissie al kosten voor de organisatie van het evenement zijn gemaakt. Bij restitutie behoudt de vereniging zich daarom het recht voor, een deel van de al gemaakte kosten in mindering te brengen op het te restitueren bedrag. Dit bedrag zal nooit groter zijn dan 10% van de totale kosten per deelnemer.
e) Bij opzegging binnen 2 weken voor aanvang van het evenement, worden kosten niet gerestitueerd.
f) In geval van een verschil van mening over restitutie, beslist het bestuur van De Toerzeilers.

 

Leden van De Toerzeilers die een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering hebben, kunnen kosten wellicht claimen bij hun verzekering.

Annulering van een evenement door De Toerzeilers

Wanneer door De Toerzeilers onverhoopt een evenement moet worden geannuleerd, dan gelden de volgende regels. 

a)   In geval van annulering worden alle deelnemers per mail geïnformeerd, in principe uiterlijk een week voor aanvang evenement
b)   In geval van annulering van een evenement waar kosten aan zijn verbonden, worden reeds overgemaakte gelden direct na annulering gerestitueerd.
c)  

Indien voor een evenement door De Toerzeilers al kosten zijn gemaakt die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, behouden De Toerzeilers zicht het recht voor deze kosten door te belasten aan de deelnemers, mits dit voorafgaand aan de inschrijving kenbaar is gemaakt door de organiserende commissie. Dat zal met name opgaan in geval van het aangaan van verplichtingen bij derden, zoals botenverhuur. 

 

WIMPEL EN STANDAARD

Art. 35 Behoudens het gestelde in art. 5 van dit reglement mogen wimpel, standaard alsmede het embleem der vereniging, noch in afbeelding, noch in werkelijkheid door de leden van de vereniging worden gebruikt, tenzij dat het Bestuur daartoe toestemming heeft verleend.

 

SLOTBEPALINGEN

Art. 36 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht door elke Algemene Vergadering, mits uit de agenda een voorstel daartoe blijkt.
Art. 37 In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
Art. 38 Elk lid heeft toegang tot statuten en huishoudelijk reglement via de website, of ontvangt desgevraagd bij aanvang van zijn lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede later aangebrachte wijzigingen. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20 januari 2018.

 

Het Bestuur